EKAP.com 'da listelenen güncel ihale sayısı: 5674
ekap

ekap

İle Kamudaki İş Fırsatları Karşınızda
Türkiye'nin

İhale Arama Motoru


İhalede Ara
Dokümanda Ara
Her İkisinde AraBozova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhtiyacı Olan Deniz Motoru

İhale No: 2013/59275
#
 • İhale Durumu :
  İhale İptal Edilmiş
 • İhale Tipi :
 • İhale Usulü :
 • İlgili Sektörler :
 • Kurum :
  Urfa Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • İhale İli :
  Şanlıurfa
 • İşin İli :
  Şanlıurfa
 • CPV (OKAS) Kodu :
  34311000,
 • İhale Tarihi :
  20 Mayıs 2013 11:00
İhale Şartnamesi İndir

İhale Sonucunu Görebilmeniz İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir

Üye Girişi - Üye Ol

İptal İlanı
İptal İlanı
16 Mayıs 2013


BOZOVA KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHTİYACI OLAN DENİZ
MOTORU
URFA ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bozova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhtiyacı Olan Deniz Motoru ihalesi , 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir. İhale Kayıt Numarası : 2013/59275
1- İda re nin
a) Adresi : Ertugrul Gazi Mah. N.Fazil Kisakürek Cad. 35 Şanlıurfa
Merkez/Şanlıurfa
b) Telefon ve faks numarası : 4143133438 - 4143131160
c) Elektronik posta adresi : Yasar.haksever@icisleri.gov.tr
2-İpta l e dilen iha leni n ila nın ın y a y ı mla nd ığ ı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 10.05.2013 - 2350
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : : Bozovanın sesi - 14.05.2013
3- İha le İpta l Ta rihi : 14.05.2013
4- İpta l nedeni v ey a nedenleri
Taeknik şartnamenin uygun olmaması ve İçeriğinde bazı şartların değişmesi


BOZOVA KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHTİYACI OLAN DENİZ MOTORU
URFA ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bozova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhtiyacı olan Deniz Motoru alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2013/59275
1-İdarenin
a) Adresi:Ertugrul Gazi Mah. N.Fazil Kisakürek Cad. 35 ŞANLIURFA MERKEZ/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası:4143133438 - 4143131160
c) Elektronik Posta Adresi:Yasar.haksever@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Bozova/Şanlurfa
c) Teslim tarihi:işe başlanıldıktan sonra 45 gün içinde mal teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Ertugrul Gazi Mah. Necip Fazil Kisakürek Cad. 35 - ŞANLIURFA MERKEZ / ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati:20.05.2013 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ertugrul Gazi Mah. Necip Fazil Kisakürek Cad. 35 - ŞANLIURFA MERKEZ / ŞANLIURFA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ertugrul Gazi Mah. Necip Fazil Kisakürek Cad. 35 - ŞANLIURFA MERKEZ / ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İletişim

EKAP İletişim
0 850 333 EKAP
0 850 333 3527
ekap.com'u sosyal medyadan da takip edebilirsiniz.
AB İhaleleri
Elektronik İhale
Copyright © 2010-2014 ekap.com