Doğrudan temin bir satın alım yöntemi olmakla birlikte, bir ihale yöntemi değildir. Kamu kurumlarının aşağıda yer alan kanun maddesinde belirtildiği şekilde kamu kurum ve idarelerinin gerçekleştireceği bazı satın alımlarda kullanabileceği bir yöntemdir. 
 
Kamu İhale Kanununun (4734 sayılı) 18. maddesinde sayılan (açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü) ihale usulleri için tespit edilen kurallara tabi olmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve aynı kanunun (4734) 10. maddesinde sayılan yeterlilik kriterlerini arama zorunluluğu olmaksızın, ihtiyaçların ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak temin edilmesidir.
 
Binlerce idarenin gerçekleştirdiği doğrudan teminlerin Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanmamakla birlikte, idarelerce kendi web sayfalarından yayınlanabilmektedir. 
 
Geliştirdiğimiz yazılımlar ile yayınlanan bu doğrudan temin alım ilanlarını veri tabanımıza ekliyoruz. Bu sayede kullanıcılarımız her gün tek tek onlarca, yüzlerce web sayfasını dolaşmadan, tek bir sayfada teklif verebilecekleri doğrudan temin ilanlarına erişmektedirler. 
 
  1. İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.
  2. Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.
  3. Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.
  4. Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 53.261 TL (2016 doğrudan temin limit değeridir), diğer idarelerin 17.744TL‘yi(2016 doğrudan temin limit değeridir) aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.
  5. İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.
  6. Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.
  7. Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.
  8. 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.
  9. Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları,
  10. Seçim dönemi bitmeden önce seçimlerin yenilenmesine veya ara seçime ya da Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına karar verilen hallerde; Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacak filigranlı oy pusulası kağıdı ve filigranlı oy zarfı kağıdı alımı ile oy pusulası basım hizmeti alımı, mahalli seçimlerde ise İl Seçim Kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı.